Orientáció

Orientációs évfolyam

Szakmai orientációs osztály a Kereskedelmiben

A Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának képzési kínálta folyamatosan bővül, következetesen alkalmazkodik a munkaerőpiac és a megújuló szakképzés elvárásaihoz.

Ennek szellemében a 2019/2020. tanévben szakmai előkészítő osztály indítására vállalkoztunk. A program – összhangban a Kormány által elfogadott Szakképzés 4.0 Stratégiával – a pályaválasztásukban bizonytalan, vagy az általános iskolát kompetenciahiánnyal befejező tanulók számára biztosít lehetőséget arra, hogy alapkompetenciáikban (problémamegoldás, kritikus gondolkodás, kreativitás, együttműködés, döntéshozatal, vállalkozói szemlélet, digitális kompetenciák, életpálya ismeretek) elérjék azt a szintet, amely a középiskolában való eredményes szakmatanulást lehetővé teszi.

Ez az újfajta képzés nagy kihívás elé állította az intézményünk azon pedagógusait, akik ebben az osztályban tanítanak, mivel ez egy teljesen új képzési forma, amelynek bevezetésében úttörő szerepet vállaltunk. Az orientációs évfolyam indítására a 2019 szeptemberében pilot jelleggel került sor négy szakképzési centrum összesen hat tagintézményében, köztük a mi intézményünkben is.  A pilot program az orientációs képzés 2020/2021-es tanévtől történő országos szintű bevezetését készíti elő.

Az orientációs év bevezetésében a  gödi Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium Göd 2.0 elnevezésű új intézményi modelljének szakmai orientációs tervei és tapasztalatai nyújtottak jelentős segítséget számunkra. Iskolánk 8 pedagógusa, akik részt vesznek az orientációs osztályunkban folyó oktató-nevelő munkában, szakmai tapasztalatszerzés céljából a tanév elején ellátogatott a gödi modellintézménybe, ahol hasznos útmutatást kaptunk az intézmény igazgatójától és az orientációs osztályaikban tanító kollégáktól, valamint a helyszínen betekintést nyerhettünk az érintett osztályokban folyó munkába.

A szakképzést előkészítő évfolyam célja, hogy a képzésben résztvevő tanulóink számára segítséget nyújtsunk a sikeres szakmai életút megalapozásához, megtalálásához. Ezt az életpálya-építési modulok és a szakmacsoportokat bemutató modulok szolgálják. A térség vállalkozásaival való szoros együttműködésünknek köszönhetően a szakmaismeret elmélyítésére a tanulóknak valós vállalati környezetben van lehetőségük. A szakmák megismerésére minden héten egy napot szánunk. Így az orientációs év elvégzésével tanulóink megalapozott döntést tudnak majd hozni szakmaválasztásukról, ismerni fogják választott szakmájuk munkafolyamatait és munkakörnyezetét.

Az életpálya-építés és a munkahelyi megfigyelés mellett heti három napon az alapkompetenciák fejlesztése kap hangsúlyt, amelynek során a tanulók kommunikációs, szövegértési, matematikai, digitális és nyelvi készségeit szakmai témájú projekteken keresztül fejlesztjük.

A hagyományos tantárgyak helyett műveltségterületek köré szerveződnek a 90 perces blokkok: kommunikáció és anyanyelv, idegen nyelvek, társadalom – és jelenkorismeret, digitális kompetencia, természetismeret, matematika kompetencia, mozgás, életpálya-építés, a munka világával kapcsolatos modulok (job shadowing).

Az előkészítő tanévben egy-egy tanítási nap szerkezete eltér a hagyományos iskolai 45 perces órák ritmusától. Minden napot ráhangoló beszélgetéssel indítunk, ami több alkalommal közös reggelikészítés és reggelizés során valósul meg. Ezt egy (kb. másfél órás) blokkba szervezett tanítási egység követi, majd mozgás következik, ezután pedig egy újabb másfél órás blokk jön. A félórás ebédszünet után a nap zárása keretében megbeszéljük az adott nap tapasztalatait, élményeit és azt, hogy ki milyen új ismeretekkel gazdagodott. Az órák 40%-a páros óravezetéssel valósul meg, fontosnak tartjuk a kéttanáros modell alkalmazását, amelynek köszönhetően még fokozottabban odafigyelhetünk minden tanuló igényeire, megvalósíthatjuk a differenciálást. A tanulók értékelése is rendhagyó, ugyanis nem osztályzatokkal történik. Negyedévente szövegesen értékeljük az orientációs osztály tanulóinak teljesítményét.

A 8 főből álló pedagógus team tagjai együtt tevékenykedő és gondolkodó szakmai csoportot alkotnak. Nem csupán tanári feladatokat látnak el, hanem mentorok és segítők is egyben. Minden pedagógushoz tartozik 1-2 tanuló, akivel segítőpárt alkotnak. A segítőpárok kialakításában közösen döntöttek a tanárok és a diákok. Az órarendben szereplő „egyénizés” során (nagyon sokszor azon kívül is) a segítő a diákpárjával beszélgetést folytat a diák heti munkájáról, a vele történtekről, a következő hét feladatairól, nagyon sokszor iskolán kívüli problémák is szóba kerülnek. A tanulók nagyon igénylik ezeket a rendszeres és személyes beszélgetéseket.

A Kilátó Központ (a gödi piarista középiskolát módszertanilag támogató intézmény) által összeállított és kiértékelt bemeneti mérést követően minden mentor elkészítette az általa mentorált diák(ok)ra vonatkozó egyéni fejlesztési (fejlődési) tervet, ami a tanulók számára nagy segítség a jövőtervük megfogalmazásához, valamint a pedagógusok, fejlesztők munkáját is jelentősen támogatja. Mindezek mellett a szülők tájékoztatására is kiválóan alkalmas. A szülőkkel folyamatos és jól működő kapcsolatot ápolunk. Rendszeresen szervezünk szülői esteket a szülők, a tanulók és a tanárok részvételével, amelyek során az orientációs diákok által készített finomságok mellett kellemesen elbeszélgetünk a gyermekeikről, a tanulók ilyenkor bemutatják a szülőknek a folyamatosan bővülő portfóliójukat is.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakmai és támogató közreműködőként fogja össze a programban résztvevő hat állami iskola munkáját. Havonta-kéthavonta műhelymunkán vesznek részt az érintett iskolák és Szakképzési Centrumok képviselői, ahol megoszthatjuk egymással az esetleges problémáinkat, tapasztalatainkat és közkinccsé tehetjük a bevált jó gyakorlatokat.