JEGYZÉK KÖZÉRDEKŰ ADATOKRÓL

(18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet)

 

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 1. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Hivatalos név (teljes név) Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
 2. Székhely  3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.
 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)  3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.
 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  +3647352611
 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  +3647352611
 6. Központi elektronikus levélcím kik@szerencsiszc.hu
 7. A honlap URL-je  www.kik-tokaj.hu
 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Telefonszám: +3647352611
Telefax: +3647352611
Ügyfélfogadás helye: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.
Postacím: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.
 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Breza Ildikó,
Fekete Gyula, igazgatóhelyettes
 10. Az ügyfélfogadás rendje Munkanapokon 08:00-16:00

 

 1. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Szervezeti és Működési Szabályzat,
Szervezeti Struktúra

 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Szabó István, igazgató
+3647352611, kik@szerencsiszc.hu
3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.
 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Baloghné Komáromi Tünde,
Fekete Gyula,
Gyüréné Kassai Zita
Soltész Nóra,

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

 1. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) nem releváns
 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je nem releváns
 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje nem releváns

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

 1. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik  nem releváns
 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása  nem releváns
 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve  nem releváns
 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke  nem releváns

 

1.4. Közalapítványok

 1. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja  nem releváns
 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye  nem releváns
 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása  nem releváns

 

1.5. Lapok

 1. Közzétételi egység: Lapok
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve  nem releváns
 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) nem releváns
 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve  nem releváns

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 1. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Fenntartó:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-795-1700
Fax: +36-1-550-3944
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Web: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszteriumKözépirányító:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: (06-1) 477-5600, (06-1) 303-9300
E-mail: szakkepzes@nive.hu
Web: www.nive.hu
 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  Fenntartó:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Ügyfélszolgálati Információs Iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Telefonszám: +36-1-795-6766; +36-1-795-3832; +36-1-795-8455
Fax: +36-1-550-3944
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.huKözépirányító:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: (06-1) 477-5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu

 

1.7. Költségvetési szervek

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye nem releváns
 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége nem releváns

 

 1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 2. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

Szervezeti és Működési Szabályzat

Alapító Okirat (hatályos)

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (feltöltés folyamatban)

 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven nem releváns
 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása nem releváns

 

 1. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése nem releváns
 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe nem releváns
 3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása nem releváns
 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege nem releváns
 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás nem releváns
 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő nem releváns
 7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő nem releváns
 8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája nem releváns
 9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás nem releváns
 10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről nem releváns

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése  853200 Szakmai középfokú oktatás
 2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása  Intézményünk képzései
 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás  Szakképző intézmények elérhetőségei
 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke  Térítési szabályzat (feltöltés folyamatban)

 

 1. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke  nem releváns
 2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái  Tanulói személyes és tanulmányi adatok, munkavállalói személyes, munkaügyi és pénzügyi adatok
 3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja  elektronikus hozzáférés
 4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei  nem releváns

 

 1. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei  nem releváns
 2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása nem releváns
 3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja nem releváns
 4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye nem releváns

 

 1. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje nem releváns
 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) nem releváns
 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai nem releváns
 4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) nem releváns
 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói nem releváns
 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága nem releváns
 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje nem releváns
 8. A testületi szerv üléseinek napirendje nem releváns
 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása nem releváns

 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása nem releváns
 2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) nem releváns
 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza nem releváns
 4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok nem releváns
 5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota nem releváns
 6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától nem releváns
 7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól nem releváns

 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Pályázatok:

 

 1. Közzétételi egység: Hirdetmények
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hirdetmények, közlemények

Karrier

 

 1. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje  Közérdekű adatok szabályzat
 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve  Szerencsi Szakképzési Centrum
Fercsák Nándor közérdekű adatfelelős
 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 3901 Szerencs, Pf. 152.
3900 Szerencs, Rákóczi út 93. II. em.
+3647200123
centrum@szerencsiszc.hu
 4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Sági Zoltán adatvédelmi felelős
Pajger Barnabás integritás tanácsadó
 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 Közadattár

Közérdekű adatigénylési statisztika:

2016. év: 1db közérdekű adatigénylés

2017. év: 1db közérdekű adatigénylés

2018. év: nem történt közérdekű adatigénylés

2019. év: nem történt közérdekű adatigénylés

2020. év: nem történt közérdekű adatigénylés

 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  nem releváns
 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél nem releváns

 

 1. Közzétételi egység: Közzétételi listák
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista  nem releváns
 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista  nem releváns

 

 1. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

 1. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása  nem releváns

 

 1. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai  nem releváns

 

 1. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 KIR STAT

Az országos mérések eredményei (2008-tól kezdődően)

 

 1. Közzétételi egység: Működési statisztika
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 KIR STAT

Az országos mérések eredményei (2008-tól kezdődően)

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

 1. Közzétételi egység: Éves költségvetések
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2015. évi költségvetés

2016. évi költségvetés

2017. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2020. évi költségvetés

2021. évi költségvetés

 

 1. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

 2015. évi költségvetési beszámoló

2016. évi költségvetési beszámoló

2017. évi költségvetési beszámoló

2018. évi költségvetési beszámoló

2019. évi költségvetési beszámoló

2020. évi költségvetési beszámoló (feltöltés folyamatban)

 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

2015. évi költségvetési beszámoló

2016. évi költségvetési beszámoló

2017. évi költségvetési beszámoló

2018. évi költségvetési beszámoló

2019. évi költségvetési beszámoló

2020. évi költségvetési beszámoló (feltöltés folyamatban)

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

 1. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2015

2016

2017

2018

2019

2020 (feltöltés folyamatban)

 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

2015

2016

2017

2018

2019

2020 (feltöltés folyamatban)

 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2015

2016

2017

2018

2019

2020 (feltöltés folyamatban)

 

 1. Közzétételi egység: Támogatások
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve  nem releváns
 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

Ösztöndíj tájékoztató (2020-tól)

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj

Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítések listája a 2019/2020. tanévben

 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege nem releváns
 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye nem releváns

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

KH CoRe Szerződés Nyilvántartás

Nettó 5MFt feletti szerződések kimutatása (feltöltés folyamatban)

 

 1. Közzétételi egység: Koncessziók
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  nem releváns

 

 1. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei  nem releváns

 

 1. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Projektek

EKR hirdetmények

EKR eljárások

EKR indított beszerzések

EKR közbeszerzési tervek

EKR szerződések

EPTK Támogatott Projekt Kereső

KH CoRe Szerződés Nyilvántartás

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

EKR közbeszerzési tervek

Közbeszerzési terv 2016

Közbeszerzési terv 2017

Közbeszerzési terv 2018

Közbeszerzési terv 2019

Közbeszerzési terv 2020

Közbeszerzési terv 2021 (feltöltés folyamatban)